Polityka prywatności 

 1. Dane osobowe Podróżnych niezbędne są do realizacji umowy i przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – tzw. „RODO”. Organizator jest Administratorem danych osobowych Podróżnych.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akademia Podróży.pl ul. Magiczna 4, Osowiec, 96-321 Żabia Wola lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@akademiapodrozy.pl. Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po ich otrzymaniu. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Podróżny otrzyma od Administratora informacje związane z przetwarzaniem danych, o których zaniechanie został złożony wniosek.

 3. Dane osobowe Podróżnych będą przetwarzane w celu:

a/ realizacji umowy o organizację imprezy turystycznej (na podstawie art. 6 ust.1lit. b RODO)

b/ marketingu własnych produktów – w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Podróżnych (na podstawie art. 6 ust.1lit. a RODO);

c/ obsługi zapytań Podróżnego, kierowanych do nas m.in. przez formularz kontaktowy; w celu świadczenia usług.

d/ obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie w jakim podane zostały dane fakultatywne w celu ułatwienia kontaktu na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

e/ ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora;

f) na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.

 1. Organizator pobiera następujące kategorie danych osobowych niezbędne do realizacji umowy: imiona i nazwiska, adres, nr telefonu, adres e-mail, data urodzenia.

 2. Dane osobowe Podróżnych będą przekazywane podmiotom – kontrahentom dostarczającym składowe zarezerwowanej imprezy turystycznej, takim jak: hotele, linie lotnicze, piloci, przewodnicy, firmy transportowe, lokalni kontrahenci zapewniający organizację programu zwiedzania w miejscu wybranej destynacji.

 3. Dane osobowe będą przekazywane do państw, na terenie, których realizowane będą zarezerwowane usługi.

 4. Ponadto dostęp do danych osobowych Podróżnych mogą mieć następujący odbiorcy danych: – upoważnieni pracownicy Administratora, – usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania tych usług, – podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, – dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację współpracy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie oraz pocztowe), dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe oraz firmy windykacyjne).

 5. Okres przetwarzania danych osobowych Podróżnych do celów podanych w par. 6 pkt. 3 lit. a, b, c i d powyżej: czas realizacji umowy oraz 5 lat od daty zakończenia usługi. Po upływie tego terminu dane zostaną usunięte bądź poddane anonimizacji.

 6. Każdemu Podróżnemu przysługują następujące prawa:

a/ żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

b/ ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO.

c/ wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO

d/ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

e/ wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Informujemy, że w celu realizacji Umowy Państwa dane przekazywane są do podmiotów współpracujących z Administratorem m.in. takich jak: hotele, piloci, rezydenci, kierowcy autokarów, oraz linie lotnicze. W związku tym Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie co do zasady, nie stosuje się przepisów europejskich. Oznacza to, że ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca. W odniesieniu do części z tych państw Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jednak przekazanie danych do państwa trzeciego jest niezbędne w celu wykonania umów.

 2. Podpisując Umowę z Organizatorem Podróżny wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych swoich i pozostałych uczestników wymienionych w umowie Podróżnego, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie celem realizacji umowy zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. poz. 1000), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.